Regulamin i polityka prywatności serwisu cateringmaestro.pl 

Spis treści

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Warunki korzystania z Serwisu cateringmaestro.pl „Kal PAB” sp. z o.o.  ; Warunki techniczne, Warunki formalne, Warunki ogólne
IV. Usługi Cateringmaestro.pl: Zakres usług, Zestawy dietetyczne Cateringmaestro.pl, Warunki składania zamówień przez Klientów, Warunki przyjmowania i realizacji zamówień
V. Polityka prywatności
VI. Reklamacje
VII. Postanowienia końcowe

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.cateringmaestro.pl   (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą :Kal- PAB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  przy ul Niecałej 6a 62-800 Kalisz,

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAL PAB SP Z O O (KRS: 0000188231, NIP: 6181854765, REGON: 250847889)

tel 696 999 222  tel 600 390 554  tel 602 599 419

poczta elektroniczna: komoda@komodaclub.pl

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu  cateringmaestro.pl ;
2. Cateringmaestro.pl– spółka działającą pod firmą „Kal- Pab” sp z o.o. , dane jak powyżej

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług Cateringmaestro.pl;
4. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Cateringmaestro.pl z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
5. Zestaw Cateringmaestro.pl  – przygotowany dla Klienta zestaw posiłków ;
6. Produkt – zestaw przygotowany dla Klienta pod jego zamówienie realizowany przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie dostępnym na stronie https://www.cateringmaestro.pl
7. Usługi Cateringmaestro.pl – przygotowanie Zestawów Cateringmaestro.pl , ich dostawa oraz prowadzenie konta Klienta w Serwisie  „KAL-PAB”
8. Serwis internetowy/Serwis Cateringmaestro – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.cateringmaestro.pl
9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
10. Serwis – strona interentowa cateringmaestro.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę zestawów lub Produktów.
12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług Cateringmaestro.pl.
2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: komoda@komodaclub.pl lub pod numerem telefonu: xxxxxxxxxxx\

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www. „KAL-PAB”  w sposób umożliwiający jego pozyskanie.
5. Właścicielem i administratorem Serwisu  Cateringmaestro.pl.  jest Kal Pab
6. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

III. Warunki korzystania z Serwisu  „KAL-PAB”

1. Cateringmaestro.pl informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Cateringmaestro.pl a Klientem.
2. Cateringmaestro.pl informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową.
3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
-komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania z Serwisu  „KAL-PAB”  w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu  „KAL-PAB”  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania z Serwisu  „KAL-PAB”  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
5. Cateringmaestro.pl zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu  „KAL-PAB”  może być utrudniony lub niemożliwy. Cateringmaestro.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
6. Wygląd i treść Serwisu  „KAL-PAB”  oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług Cateringmaestro.pl stanowią własność Cateringmaestro.pl i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
8. Klient zobowiązany jest podać Cateringmaestro.pl wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
9. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie  „KAL-PAB” , w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie  „KAL-PAB”  lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie  „KAL-PAB” , nawet jeśli nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
10. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie  „KAL-PAB” , nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Cateringmaestro.pl do używania osobom trzecim.
11. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu  „KAL-PAB”  wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
12. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług Cateringmaestro.pl.

IV. Usługi Cateringmaestro.pl

1. Usługi Cateringmaestro.pl obejmują:
– przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów Cateringmaestro.pl oraz innych produktów dostępnych na stronie  „KAL-PAB” ;
– dostawę Zestawów dietetycznych Cateringmaestro.pl lub innych Produktów na wskazany adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw Cateringmaestro.pl, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie  „KAL-PAB”
– prowadzenie konta Klienta w Serwisie  „KAL-PAB”
2. Zestawy Cateringmaestro.pl
-Zestawy dietetyczne Cateringmaestro.pl są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków
– Serwis  „KAL-PAB”  podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych Zestawów i Produktów
3. Ceny Zestawów Cateringmaestro.pl i innych produktów określone są w Serwisie  „KAL-PAB”
4. Ceny Zestawów dietetycznych wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
5. Cena Zestawu Dietetycznego Cateringmaestro.pl obejmuje jego dostawę pod wskazany przez Klienta adres w jednej z miejscowości objętych zasięgiem dostaw Cateringmaestro.pl.
6. Aktualna lista miejscowości objętych zasięgiem dostaw Cateringmaestro.pl jest dostępna w Serwisie  „KAL-PAB”  – kod pocztowy 62-800 Kalisz
7. Cateringmaestro.pl zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług Cateringmaestro.pl, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych czy Produktów.
8. Cateringmaestro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Zestawów dietetycznych czy Produktów.
9. Cateringmaestro.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miejscowości, jak i rezygnacji z dostaw do miejscowości uprzednio obsługiwanych.
10. Informacje o Zestawach dietetycznych Cateringmaestro.pl lub produktach podane są na stronach internetowych Serwisu www. „KAL-PAB” , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty.
12. Dodanie nowych Produktów nie stanowi podstawy do zmiany Regulaminu.
13. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Zestawów Cateringmaestro.pl lub Produktów przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
14. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
15. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
– Telefonicznie pod numerem

tel 696 999 222  tel 600 390 554  tel 602 599 419

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, w soboty od godz. 10.00 do 14.00 oraz w niedzielę od 10:00 do 14:00., w tym celu Klient powinien:
wybrać numer telefoniczny Kal Pab a po uzyskaniu połączenia;
określić wybrany rodzaj i liczbę Zestawów;
podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a także dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy;
wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez ustne potwierdzenie zamówienia i zobowiązanie się do zapłaty kwoty podanej przez konsultanta Cateringmaestro.pl.
– W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie  „KAL-PAB” , Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Zestawów dietetycznych Cateringmaestro.pl i Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
– wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
16. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub numeru telefonu, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.
17. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
18. Zmówienia złożone w Dni robocze po godzinie 14:00 oraz w pozostałe dni zostaną zrealizowane od 3 Dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia.
19. Złożone Zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności do w czasie nmożliwei najkrótszym ( około 1 godziny)

20. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
21. Koszt dostawy Zestawu dietetycznego Cateringmaestro.pl lub Produktów jest zgodny z informacjami zawartymi w formularzu zamówienia dostępnym na stronie Serwisu  „KAL-PAB” .
22. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Zestawu Cateringmaestro.pl lub Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Zestaw Cateringmaestro.pl lub Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zestaw dietetyczny Cateringmaestro.pl lub Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zestawu dietetycznego Cateringmaestro.pl lub Produktu
23. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zestawu Cateringmaestro.pl lub Produktu Klientowi. Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
24. Cateringmaestro.pl informuje, iż zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych Cateringmaestro.pl i Produktu związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie  „KAL-PAB” , w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.
25. Cateringmaestro.pl nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów i produktów.
V. Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych jest spółka działającą pod firmą „KAL PAB”

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAL PAB SP Z O O (KRS: 0000188231, NIP: 6181854765, REGON: 250847889)

2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówień i usług oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.
3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO:
– art.6 pkt 1 lit. a. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,
– art.6 pkt 1 lit. b. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
– art.6 pkt 1 lit. c. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
– art.6 pkt 1 lit. f. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody.
6. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
– przedawnienia roszczeń,
– wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),
– w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka,
– wykonania umowy,
– czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia,
– czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
– fakturowaniem,
– pobieraniem opłat,
– rozpatrywaniem reklamacji,
– ewentualne dochodzenie wierzytelności,
– kontrolą jakości usług,
– marketingiem własnych usług.
9. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
10. Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuje środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.
– kurierom realizującym dostawy Zestawów Cateringmaestro.pl,
– podmiotom z którymi Cateringmaestro.pl współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów

– dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce,
– dostawcom usług archiwizacji dokumentacji,
– podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
– kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne,
– agencjom marketingowym,
– biurom rachunkowym.
W/W podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
12. Serwis  „KAL-PAB”  używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
13. Serwis „KAL-PAB”  stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki)
14. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.
15. Administratorem można skontaktować się poprzez kontakt pisemny, na adres: KAL PAB

VI. Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Zestaw Cateringmaestro.pl lub Produkt bez wad.
2. Reklamacje należy kierować na adres siedziby Usługodawcy tj. adres

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu Zestawu dietetycznego lub Produktu
– przesłać drogą mailową wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny oraz dokumentację fotograficzną.
– dostarczyć reklamowany Zestaw dietetyczny lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
4. Zestaw dietetyczny Cateringmaestro.pl lub Produkt należy niezwłocznie dostarczyć lub przesłać na adres Kalisz Niecała 6a ustalając z usługodawcą warunki i czas odbioru towaru.
6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
8. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@ „KAL-PAB”  lub drogą pisemną na adres: Kalisz Niecała 6a.
10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
11. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
– warunków świadczenia Usług oraz Oferty;
– warunków korzystania z Usług;
– funkcjonalności Serwisu  „KAL-PAB” ;
– obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie  „KAL-PAB”

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmian. Zamówienia takie będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9. Wszelkie prawa do Serwisu  „KAL-PAB” , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu  „KAL-PAB” , a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 roku.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat:

KAL PAB ul Niecała 6a 62-800 Kalisz 

Zgłaszam reklamację drogą elektroniczną następującej usługi:

………………………………………………………………………………………………………………………

W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną dotyczącą

Posiłku z zestawu……………………………………………………………………………………

dostarczonego dnia ……………………………….……. z czasem spożycia na ……………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta:

……………..…………………                         …………………………………………………

Adres konsumenta:

…………………………….…

Podpis konsumenta:

…………………………………

Data wypełnienia zgłoszenia:

…………………………………

Godzina zgłoszenia:

………………………………….

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Adresat:

KAL PAB ul. Niecała 6a 62-800 Kalisz

 

Data przyjęcia ………………………………………………………………………………………….………….

Godzina przyjęcia ………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:

……………..…………………………                 ………………………………………………………..…

Adres konsumenta:

…………………………….……………………………………………………….………………………………

Podpis konsumenta

 

…………………………………

Notatka Kuriera

……………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis kuriera

 

…………………………………

ced settings.